מהו שירות תפעול פנסיוני?

משרד האוצר פרסם מספר תקנות וחוקים שמטרתם היא הסדרת הנתונים וההנחיות למעסיקים ולמנהלי קופות הגמל, הן בנוגע לתשלומים לקופות הגמל והן בנוגע למידע אודות המבוטחים והעמיתים, החל מינואר 2016.  (קופות גמל – כולל חברות ביטוח קרנות פנסיה גמל והשתלמות).

 • זכותו של כל עובד לבחור סוכן פנסיוני (ריבוי סוכנים למעסיק).
 • מימון התפעול הפנסיוני בידי המעסיק ולא על ידי העובד.
 

דיווח

התקנות מחייבות את המעסיקים להעברת דיווח הנתונים במבנה אחיד לכלל המוסדיים, וכן מחייבות היזון חוזר ממנהלי הקופות אל המעסיק על קבלת הנתונים.

דיווח באמצעות רשומה אחודה מתנהל תוך הבטחת העקרונות הבאים:

 • העברת המידע באופן שלם, מדויק, מהימן וזמין.
 • הסדרת המבנה והתוכן של פרטי המידע והנתונים המועברים.
 

 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

ניתן להפקיד בין היתר באמצעות: העברה בנקאית, מס"ב.

העברת קבצים במבנה אחיד באופן ממוכן (XML)

 • מעסיקים מעל 10 עובדים – ינואר 2020
 • שאר המעסיקים – מינואר 2022
 

זכותו של כל עובד לבחור סוכן פנסיוני

החוק (סעיף 20 לחוק הפיקוח) מקנה לעובד את הזכות הבלעדית לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.

 למעביד כאמור אסור להתנות את הפקדת הכספים לקופת גמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל!

כמו כן העובד רשאי לבצע פעולות בחיסכון הפנסיוני בקשר ישיר עם היצרן, כלומר שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני או בהמשך להם.

השלכות זכות בחירת העובד בסוכן פנסיוני על המעסיק

נוצר מצב של ריבוי סוכנים פנסיוניים המטפלים בעובדי המעסיק.

המעסיק מחויב להעביר את התשלומים עבור התוכניות הפנסיוניות והדיווח לחברות הביטוח בהתאם.

קיים יתרון בדיווח על ידי גורם מתפעל, המעסיק מעביר את הדיווח לגורם אחד. 

מימון התפעול הפנסיוני בידי המעסיק ולא על ידי העובד (חוק ההסדרים 2015-2016)

מעסיק המעוניין לקבל שירותי תפעול פנסיוני מאותו גוף המספק שירותי שיווק פנסיוני, חייב לשלם בעד התפעול הפנסיוני.

סכום התשלום הוא 0.6% + מע"מ מסך ההפקדות של המעסיק לקופות גמל (ביטוח/פנסיה/השתלמות/גמל) ולא פחות מ 10.5 ₪ + מע"מ לעובד.

 • בעקבות זאת יופחתו דמי הניהול שגובה היצרן (קופות הגמל) מהעובד.
 • וכן תופחת עמלת ההפצה שמקבל הסוכן הפנסיוני מהיצרן (קופות הגמל).

הערה – קיימת אפשרות של ביצוע תפעול על ידי גורם מתפעל שאינו סוכנות הסדר פנסיוני.

 • במקרה זה גובה התשלום שמשלם המעסיק אינו מחויב על פי חוק זה.
 • כמו כן דמי הניהול שגובה היצרן מהעובד לא יופחתו, וכן לא תופחת העמלה שמקבל הסוכן הפנסיוני.
 

שירותי התפעול כפי שהוגדרו בחוזר שהפיץ משרד האוצר

גוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות, בלבד:

 • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל;
 • צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק;
 • קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי;
 • הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור בתקנות 3 ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014;
 • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד;
 • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק;
 • קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;
 • קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין;
 • קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.
 

בחינת אפשרויות הדיווח השונות

 • דיווח באמצעות סוכן ביטוח/ מנהל הסדרים פנסיוניים
 • דיווח באמצעות לשכת שכר
 • דיווח באמצעות חברות תפעול עצמאיות
 • דיווח באמצעות המסלקה הפנסיונית
 • דיווח ישירות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח והגמל.
 • דיווח באמצעות מס"ב (המסלקה הבנקאית) – לעת עתה בוטל.

שירותי התפעול של פסגות

 • בדיקת תקינות של נתוני הפוליסות שהתקבלו ממערכות השכר וקליטה במערכותינו.
 • טיפול מול המעסיק ומשרד רואה החשבון באי התאמות ותקלות לפני ביצוע הדיווחים לחברות הביטוח!
 • טיפול בשירותי הסליקה והדיווח לחברות הביטוח וקופות הגמל בהתאם לרגולציה.
 • העברה ישירה לחברות הביטוח באמצעות כספות ישירות.
 • מעקב ובקרה על העברת הקבצים קליטתם ופיזורי כספים באופן תקין בחברות השונות.
 • טיפול בהיזונים החוזרים מהגופים השונים.
 • בדיקות וטיפולים בשגיאות דיווח ופיזורי כספים!
 • שמירת היסטוריית ההפקדות והדיווחים בארכיון ברמת מעסיק, עובד וחברות הביטוח.
 • אפשרות קבלת נתוני הצטברות פיצויים שנתיים.
 • אפשרות להעברת כספים במרוכז לחשבון נאמנות והעברת הנחיות לפיצול על ידינו.